Privacy verklaring

Je privacy is gegarandeerd bij ons

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om. Wij zullen nooit je gegevens delen met derden die geen rol spelen bij het afhandelen van je bestelling. Niet voor verkoop, niet voor reclamedoeleinden, niet voor informatie, niet voor welk ander doel dan ook: je gegevens zijn bij ons veilig.

Bescherming persoonsgegevens

Als je bij ons bestelt, heb je geen behoefte aan meekijkers. Dat begrijpen wij goed. Daarom doen wij er alles aan om je privé-gegevens ook echt privé te houden. Dat doen wij conform het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wat doen wij zelf met je gegevens? Niets. We geven ze niet weg aan anderen en gebruiken ze ook niet om je te stalken. Wij versturen nieuwsbrieven maar alleen als je hebt aangegeven dat je daarin interesse hebt.

Nieuwsbrief

Schrijf je je in voor de nieuwsbrief, dan geldt hetzelfde. Je ontvangt van ons gratis nieuwsbrieven met interessante informatie of een leuke aanbieding of actie. We zullen je gegevens nooit misbruiken voor spam of aan anderen geven.

Heb je later geen interesse meer in de nieuwsbrief, dan vinden we dat jammer, maar uitschrijven is dan in een seconde gepiept. Onder elke mail vind je een linkje om je direct af te melden.

Verwijderen persoonsgegevens?

Als je dat wil, kan je op elk gewenst moment je persoonsgegevens door ons laten verwijderen. Wij verwijderen dan je hele klantaccount. Je kan ons hierom vragen per mail of per post. Je ontvangt van ons een bevestiging wanneer we dit voor je in orde hebben gemaakt.

Inloggen? niet nodig!

Heb je er een hekel aan als je je eerst moet inschrijven bij een webshop voordat je wat kan kopen? Bij ons hoeft dat niet. Je kan bij ons kopen zonder een profiel aan te maken. Uiteraard hebben wij wel je naam, adres, telefoonnummer en emailadres nodig. Anders kunnen wij niet bij je bezorgen, of kunnen we je niet bereiken als we je nodig hebben over je bestelling.

Cookies

Wij gebruiken geen cookies.

Update op de privacy verklaring uit hoofde van de AVG

De AVG maakt dat wij onze privacy verklaring hebben gedetailleerd. Ingangsdatum hiervan is 01-01-2021. De tekst hieronder is weliswaar erg uitgebreid (en wijkt niet af met bovenstaande), maar geeft wel meer gedetailleerd inzicht in welke personen uw informatie in handen krijgen.

Over ons privacybeleid

Wij vinden privacy net zo belangrijk als jij. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van De Boze Wolf. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kan je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Webwinkelsoftware & Webhosting

Onze webwinkel is ontwikkeld door Delphine Webdesign (WB). Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. DW heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. DW is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. DW maakt geen gebruik van cookies.

 E-mail en mailinglijsten

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp gebruikt je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden. Onderaan elke e-mail die je van ons krijgt, zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van WB. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. WB heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Payment provider

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Paypal of Mollie. Deze verwerken je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Paypal/Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Paypal/Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Paypal/Mollie dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Paypal/Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Wij verzamelen reviews via ons eigen platform. Als je een review achterlaat via onze website dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. In sommige gevallen kunnen wij contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven.

Verzenden en logistiek

Wij maken gebruik van de diensten van DHL om je bestelling bij je te bezorgen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij geen gebruik van diensten van derden. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details dan ook met niemand omwille van onze eigen administratie.

Externe verkoopkanalen

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via de webwinkel Eco&Co  Als je via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Eco&Co je bestel- en persoonsgegevens niet met ons.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op je verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan De Boze Wolf op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jou of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van De Boze Wolf. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per email: wolf@de-boze-wolf.nl